راهنمای فصل ها

جاده تابستان از وسط آفتاب می گذرد
اما برای یافتن پائیز

باید روی برگ های زرد ِ ریخته راه بروی

به انتها ی آن فصل که رسیدی

کنار نیمکتی تنها

ماشین سفید رنگی منتظر توست

سوار شو

و بی توقف از میان زمستان بگذر

لطفن احتیاط کن

سر راهت یک سراشیبی لیز و خطر ناک است

که تا امروز

فقط باد از آن جان سالم به در برده

یادت باشد بهار اگر بیاید

تصادفی نمی آید

مانا آقایی
از گذرگاه
youtube
a guide to the seasons

the summer road passes from the middle of the sun
but to find autumn
you have to make your way over leaves splashed with yellow
when you've arrived at the end of that season
next to a lonely bench
a white car is waiting for you
get in
and without stopping pass through winter
please use caution
your route is a slippery and dangerous incline
from which to this day
only the wind has been able to save itself
remember that the spring, if it comes
doesn't come by accident

Mana Aghaee
paul lydon    # music  |  persian  |  ís