1

صبر می کنیم
با صدای قطار در دور دست
گرم است , نسیم آرام می وزد
برگهای شکل دستکشی
پشت نرده ی آهنی
دیده می شوند

روی پله ها
رقاصه ها تمرین می کنند
نگاه می کردیم
و می کندیم
گلهای سبز کاغذی را
که اسامی ندارند
(mp3) پیانو, صدا
we're waiting
with the sound of the train in the distance
it's warm, a soft breeze is blowing
leaves in the shape of a glove
can be seen through the iron fence

on the steps
the dancers are practicing
we were watching
and picking green paper flowers
that don't have names

piano, voice (mp3)
paul lydon    # music  |  persian  |  ís